กรมวิทย์ฯ ยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสมุนไพรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การปลูก ศึกษาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์จัดทำมาตรฐานสากลควบคุมคุณภาพ ส่งเสริม OTOP และ SME

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสวนสมุนไพร 3 แห่ง ที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และเชียงใหม่ใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยการปลูกและผลิตวัตถุดิบ เพื่อการศึกษาวิจัยสาขาต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร เผยแพร่ความรู้ด้านการขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจนผลิตกล้าไม้ เพื่อสนับสนุน การปลูกพืชสมุนไพร รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อเกษตรกรผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษของสมุนไพรต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติเพียง 14 แห่งในประเทศไทย ที่มีรหัสพิพิธภัณฑ์พืช คือ DMSC ตรวจระบุชื่อชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช เพื่อให้ทราบชื่อพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง และมีโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง เช่น สบู่สมุนไพร รวมถึงการทดลองขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการวิจัยด้านสรรพคุณและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และใช้ในการทดลองทางคลินิก เช่น โครงการความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมผลิตยาแคปซูลสารสกัดเถาวัลย์เปรียงสำหรับแก้ปวดข้อ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth